SEED © 2020 • Сите права се задржани.

Оваа веб страница е направена со помош на Европската унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка CCI No 2014TC16I5CB006  - . Содржината на оваа веб страница е одговорност единствено на Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија Струмица и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

Развитие на екосистема за социално предприемачество - SEED

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA  -  

 

 

 

  1. en
  2. mk
  3. bg

Пресконференция

Кампания за повишаване на осведомеността за социално предприемачество и събиране на идеи 1

Кампания за повишаване на осведомеността за социално предприемачество и събиране на идеи 2

Дигитална компетенција

Тридневен семинар 20-22 октомври

Тридневен лагер 28-30 октомври

Първа трансгранична борса

Заключителна трансгранична конференция