Полезни връзки

Интересно?

 1. en
 2. mk
 3. bg

 

 

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA  -  

Развитие на екосистема за социално предприемачество - SEED

СПОРАЗУМЕНИЕ БР. RD -02-29-156 / 12.07.2019

 

Проектът ще стимулира изграждането на капацитет за социално предприемачество на младежки и неправителствени организации и ще насърчи развитието на екосистемата и иновативни решения на социалните предизвикателства в региона.

 

Проектът насърчава индивидуалното развитие на младежта и неправителствените организации, като инвестира в хора, техните способности и креативност и им дава възможност да създават възможности за работа или собствен бизнес, да подобряват своите социални умения, нови взаимодействия и мрежи чрез трансфер на знания и развитие умения на младите хора и НПО за социални иновации и предприемачество, стимулира ги за иновативно мислене и допринася за развитието в региона и социалното сближаване, подкрепя изграждането на мрежи между тях и по този начин конкурентоспособността в региона. Процесът на разработване на иновативни идеи за социален бизнес и наставническа подкрепа ще стимулира разработването на нови социални продукти, услуги, технологии и възможности за изследвания и правене на бизнес в социалната икономика, въвеждане на нови методи на работа, по-добри и по-ефективни мрежи. В дългосрочен план това носи повече приходи, което означава повече растеж и по-добър жизнен стандарт. Участващите НПО ще подобрят своите знания и умения за предоставяне на услуги, за да отговорят на нуждите на общността, да мобилизират местни ресурси и да бъдат финансово устойчиви. Цялото общество се възползва от иновативни идеи и решения на социалното предприемачество и екосистемата, които отговарят на нуждите на обществото. Стартиране на предприемаческа среда или проект за заетост в социално предприятие може да превърне настоящите клиенти на институции за социална подкрепа в партньори, които активно се стремят да подобрят живота си. Логично е, че социалната икономика е решение за изграждането на по-силна, по-сплотена Европа!

 

ОСНОВНАТА ЦЕЛ :

Целта на проекта е да допринесе за повишаване на осведомеността относно социалното предприемачество чрез укрепване на доверието на преките потребители и институции, изграждане на по-силни взаимоотношения и мрежи, насърчаване на заетостта в региона чрез взаимосвързани дейности в две основни насоки:

 • Интензивно с преки бенефициенти (младежи и неправителствени организации) за изграждане на капацитет за социално предприемачество

 • Съвместни усилия на заинтересованите страни (публични органи, образователни и социални институции, социални предприятия, бизнес асоциации, поддръжници на социални предприятия и др.) За повишаване на осведомеността и развитие на екосистема в подкрепа на социалното предприемачество, социалните иновации и сътрудничеството.

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОЕКТА :

1) Младежи, ученици от средни и професионални училища и студенти от университети,

2) Младежи в неравностойно положение, млади хора в риск от социално изключване, неквалифицирани лица, маргинализирани цели групи, млади хора от малцинствата

3) Неправителствени организации,

4) Публични власти и институции, занимаващи се със социални инициативи и предприемачество,

5) Социални предприятия,

6) Бизнес и образователни организации, медии

 

ГЛАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Кампания за повишаване на осведомеността относно социалното предприемачество и събиране на идеи

 • Създаване на центрове за социално предприемачество

 • Семинар по екосистема за социално предприемачество

 • Трансфер на знания и развитие на умения за социално предприемачество

 • Лагер за социално предприемачество

 • Интензивно обучение в държава от ЕС

 • Трансграничен пазар за социално предприемачество

 • Трансгранична конференция за социално предприемачество

 • Информация и публичност

 

РЕЗУЛТАТИ:

 • Подкрепени съвместни инициативи за стартиране на бизнес и самостоятелна заетост - Създаване на центрове за социална презаетост

 • Брой участници (разделени на мъже и жени) в подкрепени инициативи за обучение и квалификация

 • Брой компании, получаващи нефинансова подкрепа

 • Подкрепени инициативи за икономическо развитие и насърчаване на инвестициите

 

Обща продължителност на проекта: 15 месеци

 

ГЛАВНИ ПАРТНЕРИ НА ПРОЕКТОТ

 

 Фондация за развитие на малки и средни предприятия - Регионален център Струмица

 

 Център за подпомагане на предприемачеството - Бизнeс Инкубатор - Гоце Делчев, Р. Бугарија

За пректа

Този уебсайт е разработен със съдействието на Европейския Съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество CCI No 2014TC16I5CB006  - . За информацията и съдържанието, изложени в него, отговорност носи единствено Фондацията за развитие на малки и средни предприятияи - Струмица и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите държави или Управляващия орган на Програмата.

SEED © 2022 • Сите права се задржани.