1. en
 2. mk
 3. bg

 

 

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA  -  

Развитие на екосистема за социално предприемачество - SEED

      Фондация за развитие на малки и средни предприятия - Регионален център Струмица

 

Фондация за развитие на малки и средни предприятия - Регионален център Струмица е създадена на 21.06.1999 г. като неправителствена и нестопанска организация, част от мрежа от пет регионални информационни и консултантски центрове за МСП, създадени през 1999 г. по Интегрираната програма за развитие на МСП на Европейския съюз с финансова и техническа помощ за подпомагане към потенциални и съществуващи МСП.

 

Oсновната цел на фондацията е да работи в партньорство с всички останали институции за предоставяне на съвети, информация, семинари, обучение на съществуващи и потенциални предприемачи; да се даде възможност за изграждане на мрежа между МСП в региона, на по-широката територия на Македония и в чужбина; работи по проекти от различни донори и доразвива и разширява обхвата и пазара на услуги, които предоставя.

 

Услугите за съществуващи МСП, както и безработни лица, които са потенциални бъдещи предприемачи, включват:

 

 • Съвети и информация за потенциални и съществуващи предприемачи относно: налични инструменти и кредитни линии - източници на финансиране, база на МСП, законодателство за МСП, пазарна информация, възможности за партньорство и др.

 • Организиране и провеждане на обучение за предприемачи, семинари, обучения, семинари по интереси

 • Организиране на форуми, кръгли маси, B2B срещи и т.н.

 • Подпомагане на разработването на бизнес планове според различни модели.

 • Подпомагане за решаване на конкретни проблеми

 • Информация за доставчици на оборудване, източници на суровини и др.

 • Идентифициране на потенциални чуждестранни партньори и инверситори

 • Определяне на възможностите за развитие на бизнеса

 • Информация за консултантски услуги, включително експерти в специфични области, които засягат МСП

 • Консултантски услуги за въвеждане на ISO, HACCP и др. стандарти за МСП

 • Информация за активните мерки и политики на правителството на Република Северна Македония, съгласно програмата за развитие на предприемачество, конкурентоспособност и иновации

 • Информация за насърчаване на безработни лица или млади предприемачи за стартиране на собствен бизнес и създаване на нови работни места

 • Информация за проекти и фондове на ЕС, как да кандидатстваме, как да ги прилагаме и управляваме (защото имаме практически опит)

 

 

Фондация за развитие на МСП – РЦ Струмица има непрекъснато сътрудничество с институциите, които подпомагат развитието на малки и средни предприятия.

 

Като организация за подпомагане на бизнеса за Югоизточния регион участваме в изпълнението на четири програми на Агенцията за насърчаване на предприемачеството на Република Северна Македония.

 

 • Програма за ваучерно консултиране (от 2005 г. до днес), която има за цел да насърчи самостоятелната заетост сред безработните, да подпомогне съществуващите активни МСП в развитието на техния бизнес чрез специализирана консултантска услуга от консултанти (оторизирани консултанти) в АППРСМ

 • Програмата Инфо Пулт (от 2007 г. до днес), нефинансова помощ за предоставяне на информационна, промоционална, консултативна и логистична подкрепа за МСП и потенциални предприемачи, които търсят самостоятелна работа, както и разпространение на подходяща и полезна информация за МСП и потенциални предприемачи.

 • Самостоятелна заетост (от 2009 г. до днес) - програма, предназначена за безработни хора, които искат да започнат собствен бизнес, програма, предлагаща консултации за безработни, образование, изработване на бизнес план, регистрация на бизнес и невъзстановими безвъзмездни средства - Намиране на безвъзмездна помощ с бизнеса

 • Менторска програма (от 2018 г. до днес) - безплатна услуга, която може да се използва от микро, малки и средни компании, следвайки методологията за прилагане на стандартизирани услуги за наставничество, разработена в сътрудничество с Японската агенция за международно сътрудничество (JICA). Наставничеството помага на собственика или директора на компанията да разпознае ключовия момент от своя бизнес потенциал и да подобри бизнес резултатите на предприятието.

 

Ние също работим по проекти на ЕС и реализирахме няколко проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПА:

 

 1. Проект „Трансграничен регион Струмица - Гоце Делчев - културен пъзел в Нова Европа“ - финансиран от Европейския съюз по програмата за трансгранично сътрудничество CARDS. Насърчаване и ефективно използване на културното наследство и човешките ресурси.
 2. Проект „Форми на сътрудничество между занаятчии и МСП за съвместно участие в местни културни и икономически събития в общините Кюстендил, Струмица и Крива Паланка” – финансиран по IPA програма за трансгранично сътрудничество между Македония и България. Целта на проекта е да стимулира устойчивата икономика на Струмица - Крива Паланка - Кюстендил в трансграничния регион чрез насърчаване на МСП и занаятите.
 3. Проект ,,Мрежа за творческо предприемачество“ - съфинансиран от Европейския съюз чрез INTERREG - ИПА Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония. Основна цел: „Да се засили трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общи предизвикателства и използване на неизползваните потенциали“ чрез създаване на среда за насърчаване на креативността, особено сред младите хора, за разработване на инструменти като мобилни творчески работилници в местните общности и предприемаческите умения, за да се използва потенциала на креативните индустрии
 4. Проект „Развитие на екосистемата за социално предприемачество“ - съфинансиран от Европейския съюз чрез INTERREG - ИПА Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония

 

Фондацията работи и по проекти на Община Струмица, Министерство на икономиката, Министерство на труда и социалната политика, различни други институции и донори.

 

Служителите на Фондация за развитие на МСП – РЦ Струмица са участвали в много обучения, семинари, професионални обучения, имат 20-годишен практически опит в работата с малки и средни предприятия и безработни лица, които са потенциални предприемачи, имат опит в бизнес планове, услуги по кредитни линии, както и опит в изпълнението на проекти, финансирани от ЕС и други донори.

 

        Бизнис инкубатор - Гоце Делчев  - Център за подпомагане на предприемачеството

 

Цели и мисия

 

Цели и мисија

...

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Мисия: Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството е неправителствена организация с нестопанска цел, работеща в полза на местното икономическо развитие и повишаване капацитета на човешките ресурси.

Основната цел на Би-ГД е да предоставя специализирана помощ на стартиращи, малки и средни предприятия от Гоце Делчев и трансграничния регион чрез висококачествени бизнес услуги: информация, консултации, обучение и подкрепа за микро-финансиране.

 

Една от основните целеви групи на БИ-ГД са младежите.

 

Опит

 

Една от основните целеви групи на БИ-ГД са младежите.

 

 • Бизнес инкубиране за стартиращи фирми и създаване на заетост от 1999 г.

 • Управление на микро-финансираща схема за лизинг от 2001 до 2010 г.

 • Бизнес консултиране

 • Професионално обучение и обучение по предприемачество

 • Разработване и изпълнение на проекти - Европейски териториално сътрудничество Гърция - България, ИПП-ТГП България - Македония, ИНТЕРЕГ ІVС, Трансфер на иновации и партньорства по Леонардо да Винчи, ОПАК, ФАР

 • Партньорства и работа в мрежа

 

Екип

 

 • Едно от основните предимства на организацията е компетентния и мотивиран екип.

 • Екипът залага на инициативност, креативност, иновации и партньорство.

 • Организацията притежава капацитет и натрупан опит в: разработване и управление на европейски и международни проекти, бизнес консултиране на стартиращи и малки и средни предприятия, подкрепа и работа с млади предприемачи, изграждане на партньорства, консултиране по оперативните програми и НСРР, трансфер на знания, професионално обучение, информационно обслужване и др.

 • Персоналният опит на членовете на екипа е следния:

 • Росица Джамбазова, Директор - Образование: инженер по електроника и автоматизация от ВМЕИ (сега Технически университет), София и следдипломна квалификация от ИСК към УНСС, „Външна търговия и международен маркетинг“, с 15-годишен опит в разработване на стратегии за развитие; създаване и развитие на стартиращи фирми и МСП; разработване и управление на проекти за местно икономическо развитие, заетост и развитие на човешките ресурси; бизнес консултиране за стартиращи и МСП, проучвания и анализ, маркетинг, бизнес планиране, управление на микрофинансираща схема; изграждане и развитие на партньорства; обучения; сертифициран обучител от infoDev ( Програма за развитие на Световната банка) на програма за мениджмънт на бизнесинкубиране

 • Тома Мачев, Главен счетоводител и финансист

 • Снежана Джугданова, Координатор проекти

 • Екатерина Попова, Експерт програми и проекти

 • Наташа Заранкова, Ръководител ИТ проекти

 

Проектни партньори

Този уебсайт е разработен със съдействието на Европейския Съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество CCI No 2014TC16I5CB006  - . За информацията и съдържанието, изложени в него, отговорност носи единствено Фондацията за развитие на малки и средни предприятияи - Струмица и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите държави или Управляващия орган на Програмата.

SEED © 2022 • Сите права се задржани.