SEED © 2022 • Сите права се задржани.

Оваа веб страница е направена со помош на Европската унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка CCI No 2014TC16I5CB006  - . Содржината на оваа веб страница е одговорност единствено на Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија Струмица и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

Развој На Екосистем За Социјално Претприемништво - SEED

Oвој проектот е кофинансиран од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка  -  

 

 

  1. en
  2. mk
  3. bg

Прес конференција

Кампања за подигнување на свеста за социјално претприемништво и собирање идеи 1

Кампања за подигнување на свеста за социјално претприемништво и собирање идеи 2

Дигитална компетенција

Тридневна работилница 20-22 октомври

Тридневен камп 28-30 октомври

Прв прекуграничен пазар

Завршна прекугранична конференција