SEED © 2022 • Сите права се задржани.

Оваа веб страница е направена со помош на Европската унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка CCI No 2014TC16I5CB006  - . Содржината на оваа веб страница е одговорност единствено на Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија Струмица и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

Партнери на проектот

      Фондација за развој на мали и средни претпријатија - Регионален центар Струмица

 

Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија – Регионален центар Струмица е основан 21.06.1999 год. како невладина и непрофитна организација, дел од мрежата на пет регионални бизнис информативни и советодавни центри за МСП кои се основани во текот на 1999 година согласно Интегрираната програма за развој на МСП со финансиска и техничка помош од страна на Европската унија, со цел да им помогне на потенцијалните и постојни мали и средни претпријатија.

 

Основна цел на Фондацијата е да работи партнерски со сите останати институции со цел да обезбеди совети, информации, семинари, обуки на постојните и потенцијални претприемачи; да овозможи работење во мрежа помеѓу МСП во регионот, на пошироката територија на Македонија и во странство; да работи на проекти од разни донатори и понатаму да го развива и проширува асортиманот и пазарот на услуги кои ги обезбедува.

Услугите за постојните мали и средни претпријатија како и за невработените лица кои се идни потенцијалните претприемаши вклучуваат:

 

 • Совети и информации на потенцијални и постојни претприемачи пред се во однос на: достапни инструменти и кредитни линии – извори на финансирање, база на МСП, законска регулатива кој влијае врз МСП, информации за пазарот, можности за партнерства и др.

 • Организирање и спроведување на обуки за претприемачи, семинари, тренинзи, работилници за кои постои интерес

 • Организирање на трибини, тркалезни маси, B2B средби и сл.

 • Помош во изготвување на бизнис планови по различни модели.

 • Помош во решавање на конкретни проблеми.

 • Информации во врска со добавувашите на опрема, извори на суровини и сл.

 • Идентификација на потенцијални странски партнери; инверситори

 • Идентификување на можностите за развој на бизнисот

 • Информации за консултантски услуги вклучувајки и експерти по одредени области кои се предмет на интерес на МСП

 • Советодавни услуги за воведување на ISO, HACCP и др. стандарди за МСП

 • Информации за активните мерки и политики на Владата на РМ според програмата за развој на претприемништво, конкурентност и иновативност

 • Информирање за поттикнување на невработени лица, млади претприемачи за отварање на свои бизниси и генерирање на нови работни места

 • Информации за ЕУ проекти и фондови, како да се аплицира на нив, како да се имплементираат и менаџираат (зашто имаме практично искуство)

 

 

Фондацијата за развој на МСП - РЦСтрумица има континуирана соработка со институциите што го помагаат развојот на мали и средни претпријатија.

 

Како организација за деловна поддршка за Југоисточниот регион вклучени сме во имплементација на четири програми на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на РСМ.

 

 • Програмата за ваучерско советување (од 2005 до денес) до денес која има за цел го поттикне самовработувањето кај невработените, да им помогне на постојните активни МСП во развојот на нивниот бизнис преку одредена стручна консултанска услуга од советници (консултанти) од овластената мрежа на консултанти при АППРСМ

 

 • Програмата ИНФО ПУЛТ (од 2007 до денес), нефинансиска помош за давање на информативна, промотивна, советодавна и логистичка поддршка на МСП и потенцијалните претприемачи кои сакаат да се самовработат, како и дистрибуција на релевантни и корисни информации за МСП и потенцијалните претприемачи.

 

 • Самовработување (од 2009 до денес) - програма која е наменета за невработени лица кои сакаат да отпочнат сопствен бизнис, програма кој нуди советодавна помош на невработени лица, едукација, изработка на стручен бизнис план, регистрација на фирма и неповратни средства – Грант за отопчнување со бизнис

 

 

 • Програма Менторство (од 2018 до денес) - бесплатна услуга која можат да ја користат микро, мали и средни компании по методологијата за спроведување на стандардизираните менторски услуги, развиена во соработка со Јапонската агенција за меѓународна соработка (JICA). Менторството му помага на сопственикот или на директорот на претпријатието да ја препознае клучната точка на потенцијалот на своето работење и да се подобрат деловните резултати на претпријатието.

 

Исто така работиме на ЕУ проекти и имаме имплементирано повеќе проекти од ИПА програмата за прекугранична сорабтка:

 

 • Проект ,,Прекуграничен регион Струмица - Гоце Делчев – културна загатка во Нова Европа,,- финансиран од Европската унија по CARDS програмата за прекугранична соработка.Цел на проектот беше да се стимулира одржлива туристичка понуда во прекграничниот регион Струмица- Гоце Делчев, преку промоција и ефективно користење на културното наследство и човечките ресурси.

 

 • Проект ,, Форми на соработка меѓу занаетчии и МСП за заедничко учество во локални културни и економски настани во општините Кустендил, Струмица и Крива Паланка,, -ЕУ Проект финансиран од ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Бугарија. Целта беше да се стимулира одржливата економија на Струмица - Крива Паланка - Кустендил во прекуграничен регион преку промоција на МСП и занаетчиството.

 

 

 • Проект ,,Мрежа за креативно претприемништво,, - ЕУ Проект финансиран од ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Бугарија. Целта беше „да се интензивира прекуграничната соработка меѓу луѓето и институциите од регионот со цел заеднички да се справат со заеднички предизвици и да се искористат неискористените потенцијали“ преку формирање на околина за поттикнување на креативноста, особено кај младите, да развиваат алатки како мобилни креативни работилници во локалните заедници и вештини за претприемништво за да го искористат потенцијалот на креативните индустрии.

 

 • Проект ,,Развој на Екосистем за социјално претприемништво,, - ЕУ Проект финансиран од ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Бугарија.

 

Фондацијата работи и на проекти преку Општина Струмица, Министерството за Економија, Министерството за труд и социјална политика, различни други институции и донатори.

 

Вработените во Фондацијата за развој на МСП - РЦСтрумица имаат посетувано голем број обуки, семинари, тренинзи, стручни усовршувања а исто така имаат и дваесетгодишно практично искуство во работењето со мали и средни претпријатија и невработени лица кои се потенцијални претприемачи, имаат искуство во изработка на бизнис планови, услуги на кредитни линии и исто така искуство во спроведување на проекти финансирани од ЕУ и други донатори.

 

                            Бизнис инкубатор - Гоце Делчев  - Центар за помагање на претприемништвото

 • Цели и мисија

Цели и мисија

...

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Мисија: Бизнис инкубатор - Гоце Делчев, Центар за поддршка на претприемништво е непрофитна невладина организација која работи во корист на локалниот економски развој и зголемување на капацитетот на човечките ресурси.

Мисија: деловен инкубатор - Гоце Делчев, Центар за поддршка на претприемништво е непрофитна невладина организација која работи во корист на локалниот економски развој и зголемување на капацитетот на човечките ресурси.

Мисия: бизнес инкубатор - Гоце Делчев, Център за подкрепа на предприемачеството е неправителствена организация с нестопанска цел, която работи в полза на местното икономическо развитие и увеличаване на капацитета на човешките ресурси.

Мисија: Бизнис Инкубатор - Гоце Делчев, Центар за поддршка на претприемништвото е невладина непрофитна организација која работи за доброто на локалниот економски развој и зголемување на капацитетите на човечките ресурси.

Мисия: Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, Център за подкрепа на предприемачеството е неправителствена организация, работеща в полза на местното икономическо развитие и увеличаване на капацитета на човешките ресурси.

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Главната цел на БИ-ДГ е да обезбеди специјализирана помош за почетни, мали и средни претпријатија од Гоце Делчев и прекуграничниот регион преку високо квалитетни деловни услуги: информации, консултации, обуки и поддршка за микрофинансирање.

Една од главните целни групи на БИ-ДГ се младите.

Една од главните целни групи на БИ-ДГ се младите.

Една от основните целеви групи на BI-DG е младежта.

Една од главните целни групи на БИ-ГД е младите луѓе.

Една от основните целеви групи на BI-GD са младите хора.

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

 • Искуство

Искуство

Опит

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

     • Бизнис инкубаторот за стартување и отворање нови работни места од 1999 година.

• Деловна инкубација за стартување и отворање нови работни места од 1999 година.

• Бизнес инкубация за започване и създаване на нови работни места от 1999г.

• Бизнис инкубација за start-ups, и создавање на работни места од 1999 година.

• Бизнес инкубация за стартиращи фирми и създаване на работни места от 1999 г. насам.

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

     • Управување со микрофинансиска шема за лизинг од 2001 до 2010 година.

• Управување со микрофинансиска шема за изнајмување од 2001 до 2010 година.

• Управление на схемата за микрофинансиране от 2001 до 2010 г.

• Менаџмент на микро-финансирање на лизинг шема 2001-2010.

• Управление на микрофинансирането на лизингова схема 2001-2010.

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

     • Деловно советување

• Деловно советување

• Бизнес консултиране

• Бизнис консалтинг

• Бизнес консултация

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

     • Стручна обука и обука по претприемништво

• обука за стручно и претприемништво

• Професионално обучение и обучение по предприемачество

• стручно образование и обука за претприемништво

• Професионално образование и обучение за предприемачество

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

     • Развој и имплементација на проекти - Европска територијална соработка Грција - Бугарија, ИПА-ТГП Бугарија - Македонија, ИНТЕРЕГ IVS, Трансфер на иновации и партнерства под Леонардо да Винчи, ОПАК, ФАРЕ

• Развој и имплементација на проекти - Европска територијална соработка Грција - Бугарија, ИПА-ТГП Бугарија - Македонија, ИНТЕРЕГ IVS, Трансфер на иновации и партнерства под Леонардо да Винчи, ОПАК, ФАРЕ

• Разработване и изпълнение на проекти - Европейско териториално сътрудничество Гърция - България, IPA-TGP България - Македония, INTEREG IVS, Трансфер на иновации и партньорства под ръководството на Леонардо да Винчи, OPAC, PHARE

• Развој и имплементација на проекти - Европската територијална соработка Грција - Бугарија, ИПА-TGP Бугарија - Македонија, INTEREG IVS, трансфер на иновации и партнерства во рамките на Леонардо да Винчи, OPAC, ФАРЕ

• Разработване и изпълнение на проекти - Европейско териториално сътрудничество Гърция - България, IPA-TGP България - Македония, INTEREG IVS, трансфер на иновации и партньорства в рамките на Леонардо да Винчи, OPAC, PHARE

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

     • Партнерства и вмрежување

 • ЕКИПА

ЕКИПА

ЕКИП

ТИМ

ЕКИП

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Една од главните предности на организацијата е компетентен и мотивиран тим.

Една од главните предности на организацијата е компетентен и мотивиран тим.

Едно от основните предимства на организацията е компетентният и мотивиран екип.

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

     • Тимот се потпира на иницијатива, креативност, иновација и партнерство.

• Тимот се потпира на иницијатива, креативност, иновација и партнерство.

• Екипът разчита на инициатива, креативност, иновации и партньорство.

• Тимот потпира на иницијатива, креативност, иновација и партнерство.

• Екипът разчита на инициатива, креативност, иновации и партньорство.

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

     • Организацијата има капацитет и искуство во: развој и управување со европски и меѓународни проекти, деловни консултации за почетни и мали и средни претпријатија, поддршка и работа со млади претприемачи, градење партнерства, консултации за оперативни програми и НСРФ, трансфер на знаење,стручна обука, информативни услуги итн.• Организацијата има капацитет и искуство во: развој и управување со европски и меѓународни проекти, деловни консултации за почетни и мали и средни претпријатија, поддршка и работа со млади претприемачи, градење партнерства, консултации за оперативни програми и НСРФ, трансфер на знаење,

• Организацията има капацитет и опит в: разработване и управление на европейски и международни проекти, бизнес консултации за стартиращи и малки и средни предприятия, подкрепа и работа с млади предприемачи, изграждане на партньорства, консултации по оперативни програми и НСРР, трансфер на знания,

• Организацијата има капацитет и искуство во: Развој и управување на европските и меѓународните проекти, бизнис консалтинг за start-up прозорци и мали и средни претпријатија, поддршка и работа со млади претприемачи, градење партнерства, консултации за оперативните програми и НСРР, трансфер на знаење,

• Организацията има капацитет и опит в: Разработване и управление на европейски и международни проекти, бизнес консултации за стартиращи и малки и средни предприятия, подкрепа и работа с млади предприемачи, изграждане на партньорства, консултации по оперативни програми и НСРР, трансфер на знания ,

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Личното искуство на членовите на тимот е како што следува:

     • Росица Џамбазова, директор

     • Образование: инженер за електроника и автоматизација од ВМЕИ (сега Технички универзитет), Софија и постдипломски квалификации од ИПЦ до УНВЕ, „Надворешна трговија и меѓународен маркетинг“, со 15-годишно искуство во развој на стратегии за развој; создавање и развој на почетни компании и МСП; развој и управување со проекти за локален економски развој, вработување и развој на човечки ресурси; деловни консултации за почетни компании и мали и средни претпријатија, истражување и анализа, маркетинг, деловно планирање, управување со шема за микрофинансирање; градење и развој на партнерства;обука,

градење и развој на партнерства;

изграждане и развитие на партньорства;

градење и развој партнерства;

изграждане и развитие на партньорства;

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

обука;

...

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

овластен тренер од InfoDev (Програма за развој на Светска банка) во Програма за управување со деловна инкубација

овластен тренер од инфоДев (Програма за развој на Светска банка) во Програма за управување со деловна инкубација

Оторизиран обучител от infoDev (Програма за развитие на Световната банка) по Програма за управление на бизнес инкубация

тренер од infoDev (Светската програма за банка за развој) во програма за управување со Бизнис Инкубација

треньор от infoDev (Програма на Световната банка за развитие) по Програма за управление на бизнес инкубация

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

     • Тома Мачев, главен сметководител и финансиер

• Тома Мачев, главен сметководител и финансиер

• Тома Мачев, главен счетоводител и финансист

• Тома Machev, главен сметководител и финансиер

• Тома Мачев, главен счетоводител и финансист

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

     • Снежана Джугданова, координатор на проектот

• Снежана zhугданова, координатор на проектот

• Снежана Жугданова, координатор на проекта

• Снежана Dzhugdanova, координатор на проектот

• Снежана Джугданова, координатор на проекта

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

     • Екатерина Попова, експертски програми и проекти

• Екатерина Попова, експертски програми и проекти

• Екатерина Попова, експертни програми и проекти

• Екатерина Попова, експерт за програми и проекти

• Екатерина Попова, експерт по програми и проекти

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

Не може да се вчитаат сите резултати

Обиди се пак

Повторен обид…

Повторен обид…

     • Наташа Заранкова, менаџер за ИТ проекти

Развој На Екосистем За Социјално Претприемништво - SEED

Oвој проектот е кофинансиран од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка  -  

 

 

 1. en
 2. mk
 3. bg